Національний
Університет
кораблебудування
імені адмірала Макарова Офіційний сайт

Правила прийому до Відокремленого структурного підрозділу «Фаховий коледж корабелів Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова» в 2020 році

Правила прийому до Відокремленого структурного підрозділу «Фаховий коледж корабелів Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова» в 2020 році

«Фаховий коледж корабелів Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова» (Офіційний сайт)

 1. Загальні положення
 2. Організація прийому до КК НУК
 3. Вимоги до рівня освіти вступників
 4. Джерела фінансування здобуття освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра
 5. Строки прийому заяв та документів, конкурсного відбору та зарахування на навчання
 6. Порядок прийому заяв і документів для участі у конкурсному відборі до КК НУК
 7. Організація та проведення конкурсного відбору при вступі до КК НУК
 8. Спеціальні умови участі в конкурсному відборі для здобуття освітньо-професійногоступеня фахового молодшого бакалавра
 9. Рейтингові списки вступників та рекомендації дозарахування
 10. Реалізація права вступників на обрання місцянавчання
 11. Коригування списку рекомендованих до зарахування
 12. Переведення на вакантні місця державного замовленняосіб, які зараховані на навчання за кошти фізичних, юридичних осіб
 13. Наказ про зарахування, додатковий конкурс,зарахування за рахунок цільового пільгового державного кредиту
 14. Особливості прийому на навчання іноземців та осіббез громадянства до закладів фахової передвищої освіти України
 15. Забезпечення відкритості та прозорості припроведенні прийому до КК НУК
 16. Додаток 1
 17. Додаток 2
 18. Додаток 3

1. Загальні положення

Провадження освітньої діяльності у Відокремленому структурному підрозділі «Фаховий коледж корабелів Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова» (далі – КК НУК) здійснюється відповідно до ліцензії Міністерства освіти і науки України № 1015-л від 19 грудня 2019 р. та сертифікатів про акредитацію (УД №15001657 від 12.02.2018 р., НД-1 №1585655 від 10.07.2017 р.).

Правила прийому розроблені приймальною комісією КК (далі – приймальна комісія) відповідно до Умов прийому на навчання до закладів фахової передвищої освіти в 2020 році (далі – Умов), затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 30 жовтня 2019 року № 1350, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 17 січня 2020 року за № 49/34332 зі змінами, затвердженими наказом Міністерства освіти і науки України від 03 червня 2020 року № 753.

1.1. У цих Правилах прийому терміни вживаються у таких значеннях:

 • вступне випробування – оцінювання підготовленості вступника до здобуття освітньо-професійного ступеня (ОПС) фахового молодшого бакалавра, що проводиться у формі зовнішнього незалежного оцінювання, вступного іспиту, співбесіди з конкурсного предмету (предметів), творчого конкурсу, фахового випробування тощо;
 • вступний іспит – форма вступного випробування, що передбачає перевірку рівня знань, умінь та навичок вступника з конкурсного предмета, за результатами якої вступнику нараховуються бали, які враховуються в конкурсному балі вступника;
 • вступник – особа, яка подала заяву про допуск до участі в конкурсному відборі на певну конкурсну пропозицію для здобуття освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра;
 • квота-1 – визначена частина загального обсягу бюджетних місць, яка може бути використана для прийому вступників, що мають право на вступ на основі вступних іспитів, крім осіб, які мають право на квоту-2;
 • квота-2 – визначена частина загального обсягу бюджетних місць в уповноважених закладах освіти, яка може бути використана для прийому вступників, що мають право на вступ на основі вступних іспитів відповідно до Порядку прийому для здобуття вищої та професійної (професійно-технічної) освіти осіб, які проживають на тимчасово окупованій території України, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 24 травня 2016 року № 560, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 31 травня 2016 року за № 795/28925 (далі – наказ № 560) та до Порядку прийому для здобуття вищої та професійної (професійно-технічної) освіти осіб, місцем проживання яких є тимчасово окуповані території у Донецькій та Луганській областях, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 21 червня 2016 року № 697, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 01 липня 2016 року за № 907/29037 (далі – наказ № 697);
 • конкурсна пропозиція (конкурс) – пропозиція КК НУК (відокремленого структурного підрозділу НУК ім. адм. Макарова) щодо прийому вступників на певні спеціальності (одну або декілька спеціалізацій, освітньо-професійних програм, мов, тощо в межах спеціальності), форму здобуття освіти, курс, строк навчання на основі здобутого освітнього (освітньо-кваліфікаційного) рівня, освітнього ступеня. Розрізняють основні та небюджетні конкурсні пропозиції;
 • конкурсний бал – комплексна оцінка досягнень вступника, до якої входять результати вступних випробувань та інші показники, що обраховується (з точністю до 0,001) відповідно до цих Умов та Правил прийому до КК НУК (далі – Правила прийому);
 • конкурсний відбір – процедура відбору вступників на конкурсні пропозиції на основі конкурсних балів для здобуття освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра відповідно до цих Умов (незалежно від форми власності закладу освіти та джерел фінансування навчання);
 • конкурсний предмет – навчальний предмет, рівень навчальних досягнень з якого враховується під час проведення конкурсного відбору на навчання до закладів фахової передвищої освіти;
 • небюджетна конкурсна пропозиція – конкурсна пропозиція, на яку не надаються місця для навчання за державним або регіональним замовленням;
 • основна конкурсна пропозиція (основний конкурс) – конкурсна пропозиція з визначеною кількістю місць для навчання за державним або регіональним замовленням (загальний обсяг державного або регіонального замовлення);
 • право на зарахування за квотами – право вступника, щодо зарахування на навчання до закладу фахової передвищої освіти за квотою-1, квотою-2, що реалізується відповідно до цих Умов;
 • рейтинговий список вступників – список вступників за черговістю зарахування на навчання на конкурсну пропозицію, що формується відповідно до цих Умов та Правил прийому;
 • співбесіда – форма вступного випробування, яка передбачає перевірку рівня знань, умінь та навичок вступника з конкурсного предмета (предметів), за результатами якої приймається протокольне рішення щодо надання вступнику рекомендації до зарахування;
 • технічна помилка – помилка, допущена уповноваженою особою приймальної комісії з питань прийняття та розгляду заяв під час внесення даних вступника або заяви до Єдиної державної електронної бази з питань освіти (далі – ЄДЕБО), що підтверджується актом про допущену технічну помилку;
 • фахове випробування – форма вступного випробування для вступу на основі повної загальної (профільної) середньої освіти, здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня кваліфікованого робітника, освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, ступенів вищої освіти, яка передбачає перевірку здатності до опанування освітньо-професійної програми освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра на основі здобутих раніше компетентностей;
 • термін «ваучер» вживається у значенні, наведеному в Законі України «Про зайнятість населення». Інші терміни вживаються у значеннях, наведених у Законах України «Про фахову передвищу освіту» та «Про освіту»;

1.2. Прийом на навчання проводиться в межах ліцензованого обсягу за спеціальностями (спеціалізаціями) (додаток 1) відповідно до Переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 року № 266. Прийом на навчання на другий та наступні курси здійснюється в межах вакантних місць ліцензованого обсягу.

Ліцензований обсяг під час зарахування для здобуття освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра за кожною спеціальністю обліковується за календарний рік, який триває з 01 січня по 31 грудня.

1.3. Прийом вступників на навчання проводиться на конкурсні пропозиції, які самостійно формує КК НУК, що здійснює підготовку за ОПС фахового молодшого бакалавра відповідно до наявних ліцензій.

Назви конкурсних пропозицій подаються державною мовою або дублюються державною мовою в разі використання мов національних меншин або іноземних мов.

1.4. Особливості прийому до закладів освіти осіб, які проживають на тимчасово окупованій території або переселилися з неї після 01 січня 2020 року, визначаються наказом № 560.

1.5. Особливості прийому до закладів фахової передвищої освіти осіб, місцем проживання яких є територія проведення антитерористичної операції (на період її проведення), територія здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях (на період їх здійснення), територія населених пунктів на лінії зіткнення або які переселилися з неї після 01 січня 2020 року, визначаються наказом № 697.

2. Організація прийому до КК НУК

2.1. Організацію прийому вступників до КК НУК здійснює приймальна комісія, склад якої затверджується наказом ректора НУК ім. адм. Макарова. Головою приймальної комісії призначається директор КК НУК. Приймальна комісія діє згідно з положенням про приймальну комісію КК НУК, затвердженим Вченою радою НУК ім. адм. Макарова відповідно до Положення про приймальну комісію вищого навчального закладу, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 15 жовтня 2015 року № 1085, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 04 листопада 2015 року за № 1353/27798. Положення про приймальну комісію КК НУК оприлюднюється на веб-сайті університету.

Директор КК НУК забезпечує дотримання законодавства України, у тому числі Умов прийому, Правил прийому до КК НУК, а також відкритість та прозорість роботи приймальної комісії.

2.2 Рішення приймальної комісії, прийняте в межах її повноважень, є підставою для видання відповідного наказу ректором НУК ім. адм. Макарова та/або виконання процедур вступної кампанії.

2.3 Усі питання, пов’язані з прийомом до КК НУК, вирішуються приймальною комісією КК НУК на її засіданнях та виносяться на засідання приймальної комісії НУК ім. адм. Макарова. Рішення приймальної комісії оприлюднюються на інформаційних стендах приймальної комісії НУК ім. адм. Макарова і на офіційному веб-сайті НУК ім. адм. Макарова та КК НУК в день їх прийняття або не пізніше наступного дня після їх прийняття.

2.4. Для вступників, які потребують поселення в гуртожиток під час вступу, надається 75 місць. Всім студентам першого курсу, які потребують поселення в гуртожиток, надання місць у гуртожитку гарантовано.

При НУК ім. адм. Макарова працюють:

 • гуртожиток №1 - 120 місць, блочного типу на 5 осіб, кухня на поверсі;
 • гуртожиток №2 - 60 місць, коридорного типу на 4 особи, санвузли та кухня на поверсі.

Поселення вступників та студентів до гуртожитків НУК ім. адм. Макарова відбувається згідно з «Порядком поселення осіб, що навчаються в університеті у гуртожитки Національного університету кораблебудування ім. адм. Макарова».

3. Вимоги до рівня освіти вступників

3.1. Для здобуття ОПС фахового молодшого бакалавра до КК НУК приймаються:

 • особи, які здобули повну загальну середню освіту;
 • особи, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень кваліфікованого робітника.

Для здобуття ОПС фахового молодшого бакалавра за іншою спеціальністю приймаються особи, які здобули раніше такий освітній рівень чи ступінь вищої освіти або мають повну загальну середню освіту та здобувають освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, ступінь вищої освіти не менше одного року та виконують у повному обсязі індивідуальний навчальний план. Порядок проведення конкурсного відбору та строки зарахування цієї категорії вступників визначається «Положенням про організацію прийому до Відокремленого структурного підрозділу «Фаховий коледж корабелів Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова» при вступі на навчання на основі раніше здобутого освітнього рівня або ступеня вищої освіти у 2020 р.».

Вступники приймаються на навчання на перший курс. Особи, які здобули повну загальну середню освіту або освітньо-кваліфікаційний рівень кваліфікованого робітника, можуть прийматись на другий (третій) курс або на перший курс (зі скороченим строком навчання). Для здобуття ОПС фахового молодшого бакалавра за іншою спеціальністю особи можуть вступати на другий або старші курси (перший курс, у тому числі зі скороченим терміном навчання).

Відраховані здобувачі вищої освіти ступеня бакалавра мають право бути поновленими для здобуття за індивідуальною програмою ОПС фахового молодшого бакалавра за тією самою або спорідненою в межах галузі знань спеціальністю у КК НУК або іншому закладі передвищої освіти.

Прийом на основі освітньо-кваліфікаційного рівня кваліфікованого робітника для здобуття ОПС фахового молодшого бакалавра здійснюється за результатами фахових вступних випробувань відповідно до «Положення про організацію прийому до Відокремленого структурного підрозділу «Фаховий коледж корабелів Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова» при вступі на навчання на основі раніше здобутого освітнього рівня або ступеня вищої освіти у 2020 р.».

3.2. Особи, які навчаються в КК НУК, мають право на здобуття освіти одночасно за декількома освітньо-професійними програмами у КК НУК, а також у декількох закладах фахової передвищої (вищої) освіти за різними формами здобуття освіти, за умови отримання тільки однієї фахової передвищої освіти за кошти державного, місцевого бюджету.

4. Джерела фінансування здобуття освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра

4.1. Фінансування підготовки здобувачів освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра у КК НУК здійснюється:

 • за рахунок видатків державного бюджету у державних закладах освіти (державне замовлення) та за рахунок видатків місцевих бюджетів у державних та комунальних закладах освіти (регіональне замовлення);
 • за ваучерами;
 • за рахунок цільових пільгових державних кредитів. Отримання цільових державних кредитів для здобуття фахової передвищої освіти здійснюється відповідно до Порядку пільгового кредитування для здобуття професійно-технічної та вищої освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29 серпня 2018 року № 673;
 • за кошти фізичних або юридичних осіб (на умовах контракту).

4.2. Громадяни України мають право безоплатно здобувати фахову передвищу освіту в КК НУК на конкурсній основі відповідно до стандартів фахової передвищої освіти, якщо вони не здобули фахову передвищу освіту або освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста впродовж семи попередніх років за кошти державного або місцевого бюджету.

4.3. Іноземці та особи без громадянства, які постійно проживають в Україні, а також особи, які визнані біженцями в Україні, особи, які потребують додаткового або тимчасового захисту, та особи, яким надано статус закордонного українця, які перебувають в Україні на законних підставах, мають право на здобуття фахової передвищої освіти нарівні з громадянами України у тому числі за кошти державного або місцевого бюджету.

4.4. Цільові пільгові державні кредити надаються особам, які зараховані на навчання для здобуття фахової передвищої освіти за денною, дуальною або заочною формою на підставі угод, укладених між закладом освіти та фізичною або юридичною особою, а саме:

пільговий довгостроковий кредит для здобуття фахової передвищої освіти – студентам, які відповідно до Закону України «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб» зареєстровані у встановленому законодавством порядку як внутрішньо переміщені особи, а також особам з їх числа до закінчення ними відповідно державного або комунального професійно-технічного або закладу фахової передвищої освіти, але не довше ніж до досягнення 23 років.

4.5. Прийом на навчання за кошти державного (місцевого) бюджетів (за державним (регіональним) замовленням) здійснюється на спеціальності та форми здобуття освіти, за якими воно сформоване Кабінетом Міністрів України (регіональним замовником). Міністерство освіти і науки України, інші державні, регіональні замовники здійснюють розміщення державного (регіонального) замовлення в розрізі закладів освіти, спеціальностей (спеціалізацій, конкурсних пропозицій – у разі необхідності), форм здобуття освіти та основи здобуття освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра. Розподіл місць державного (регіонального) замовлення між основними конкурсними пропозиціями в межах відповідної спеціальності (предметної спеціальності, спеціалізації) заклади освіти здійснюють самостійно.

Прийом на навчання за кошти державного (місцевого) бюджетів (за державним або регіональним замовленням) здійснюють заклади освіти, які мають ліцензію на підготовку здобувачів фахової передвищої освіти за освітньо-професійним ступенем фахового молодшого бакалавра за відповідною спеціальністю, отриману не пізніше 29 лютого 2020 року, за кошти фізичних та/або юридичних осіб – не пізніше 15 червня 2020 року.

4.6. Обсяг прийому за кошти фізичних або юридичних осіб на основні конкурсні пропозиції визначається КК НУК у межах різниці між ліцензованим обсягом з урахуванням його поділу за формами здобуття освіти та загальним обсягом бюджетних місць. Цей обсяг може корегуватись з урахуванням фактичного виконання державного (регіонального) замовлення.

Правила прийому до КК НУК розробляються відповідно до законодавства України, затверджуються педагогічною радою КК НУК (вченою радою НУК ім. адм. Макарова), розміщуються на веб-сайті (веб-сторінці) НУК ім. адм. Макарова та КК НУК, і вносяться до ЄДЕБО до 31 грудня 2019 року. Правила прийому діють протягом календарного року.

До 29 лютого 2019 року КК НУК, що претендує на отримання місць за державним (регіональним) замовленням на підготовку за освітньо-професійним ступенем фахового молодшого бакалавра для верифікації переліку спеціальностей вносить до ЄДЕБО основні конкурсні пропозицій.

4.7. Обсяг прийому на небюджетну конкурсну пропозицію визначається КК НУК в межах ліцензованого обсягу з урахуванням його поділу за формами здобуття освіти.

Небюджетні конкурсні пропозиції можуть вноситись до ЄДЕБО до 05 червня 2020 року. Створення будь-яких нових конкурсних пропозицій для здобуття освітньо-професійного ступеня фахової передвищої освіти на основі повної загальної середньої освіти у період з 15 червня 2020 року до 15 вересня 2020 року не здійснюється.

4.8. Квоти-1 встановлюються КК НУК у межах десяти відсотків (але не менше одного місця) загального обсягу бюджетних місць для основних конкурсних пропозицій і оголошуються одночасно з оголошенням загального обсягу державного замовлення.

4.9. Квоти-2 встановлюються у закладах освіти у структурі визначених Міністерством освіти і науки України уповноважених закладах вищої освіти в обсязі двадцяти відсотків (але не менше одного місця) загального обсягу бюджетних місць за основними конкурсними пропозиціями (з округленням до цілого числа) і оголошуються одночасно з оголошенням загального обсягу державного замовлення.

5. Строки прийому заяв та документів, конкурсного відбору та зарахування на навчання

5.1. Порядок роботи приймальної комісії:

Дні тижня

Години роботи

Понеділок – п’ятниця

9.00 – 17.00

Обідня перерва

12.00 – 12.30

В період прийому документів:

Понеділок – субота

9.00 – 18.00

Неділя

9.00 – 14.00

 

5.2. Прийом заяв і документів, вступні випробування, конкурсний відбір та зарахування на навчання до КК НУК вступників на основі повної загальної середньої освіти за всіма формами здобуття освіти проводиться в такі строки:

 

Етапи вступної компанії

Всі форми навчання

Реєстрація електронних кабінетів вступників, завантаження необхідних документів

01 серпня 2020 року

Початок прийому заяв та документів

13 серпня 2020 року

Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які мають вступають на основі співбесіди, вступних іспитів

о 18.00 годині 22 серпня 2020 року

Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які вступають тільки на основі сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання

о 18.00 годині 01 вересня 2020 року

Строки проведення співбесід

25 – 28 серпня 2020 року

Строки проведення вступних іспитів

23 – 29 серпня 2020 року

Строки оприлюднення рейтингового списку осіб, рекомендованих до зарахування за результатами співбесіди та за квотами-2, з повідомленням про отримання чи неотримання ними права на здобуття освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра за державним (регіональним) замовленням

не пізніше 12.00 години

03 вересня 2020 року

Термін оприлюднення рейтингового списку інших категорій вступників

не пізніше 12.00 години 03 вересня 2020 року

Виконання вимог до зарахування на місця державного (регіонального) замовленням вступників, які складали співбесіду та за квотами-2

до 18.00 години 04 вересня 2020 року

Виконання вимог до зарахування інших категорій вступників

за державним замовленням до 12.00 годині 07 вересня 2020 року;

за кошти фізичних та юридичних осіб –19 вересня 2020 року

Строки зарахування вступників

вступники, які складали співбесіду та за квотами-2: за державним замовленням – не пізніше 12.00 години

07 вересня 2020 року;

інші категорії вступників:

за державним (регіональним) замовленням - не пізніше 12.00 години 13 вересня 2020 року;

за кошти фізичних та юридичних осіб - не пізніше 12.00 години 19 вересня 2020 року
(додаткове зарахування на вільні місця за кошти фізичних та юридичних осіб – не пізніше 30 вересня 2020 року)

Прийом заяв і документів, вступні випробування, конкурсний відбір та зарахування на навчання до КК НУК вступників на основі освітньо-кваліфікаційного рівня кваліфікованого робітника та всіх інших категорій вступників проводиться в такі строки:

 

Етапи вступної компанії

Всі форми навчання

Початок прийому заяв та документів

18 серпня 2020 року

Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які мають складати фахові вступні випробування та проходити співбесіду

о 18.00 годині 18 вересня 2020 року

Строки проведення співбесід

19 вересня 2020 року

Строки проведення фахових вступних випробувань

19 вересня – 22 вересня 2020 року

Строки оприлюднення рейтингового списку вступників, які складали співбесіду та за квотами-2

не пізніше 12.00 години

21 вересня 2020 року

Термін оприлюднення рейтингового списку інших категорій вступників

не пізніше 12.00 години 24 вересня 2020 року

Виконання вимог до зарахування на місця за державним замовленням вступників, які складали співбесіду та за квотами-2

до 12.00 години 29 вересня 2020 року

Виконання вимог до зарахування інших категорій вступників

за державним замовленням до 12.00 годині 29 вересня 2020 року;

за кошти фізичних та юридичних осіб –29 вересня 2020 року

Строки зарахування вступників

вступники, які складали співбесіду та за квотами-2: за державним замовленням – не пізніше 12.00 30 вересня 2020 року;

інші категорії вступників:

за державним замовленням і за кошти фізичних та юридичних осіб -
не пізніше 12.00 30 вересня 2020 року

5.3. Переведення на вакантні місця державного (регіонального) замовлення за рахунок цільових пільгових державних кредитів осіб, які зараховані на навчання за кошти фізичних або юридичних осіб на основі повної загальної середньої освіти (у межах цих Правил прийому), проводиться не пізніше 21 вересня.

6. Порядок прийому заяв і документів для участі у конкурсному відборі до КК НУК

6.1. Вступники для здобуття освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра на основі повної загальної (профільної) середньої освіти подають заяви:

 • тільки в електронній формі, крім визначених у цьому пункті випадків;
 • тільки у паперовій формі:

для реалізації права на вступ за співбесідою, за результатами вступних іспитів з конкурсних предметів та/або квотою-1, квотою-2 відповідно до цих Правил (без сертифікатів ЗНО). Вступники можуть подавати заяви в електронній формі тільки за наявності сертифікатів(у) зовнішнього незалежного оцінювання з наступним поданням документів, що підтверджують право на вступ за співбесідою та/або квотою-1, квотою-2, які мають бути подані в строки прийому заяв, відповідно до цих Правил;

для реалізації права на першочергове зарахування відповідно до цих Правил;

за наявності розбіжностей в даних вступника у ЄДЕБО базі (прізвище, ім’я, по батькові, дата народження, стать, громадянство тощо) та у відповідному документі про здобуття повної загальної (профільної) середньої освіти та у сертифікаті зовнішнього незалежного оцінювання;

 • у разі подання іноземного документа про освіту;
 • у разі подання документів іноземцями та особами без громадянства;
 • у разі подання документа про повну загальну середню освіту, виданого до запровадження фотополімерних технологій їх виготовлення;
 • у разі подання заяви після завершення реєстрації електронних документів, якщо вступник не зареєстрував електронний кабінет раніше;
 • для реалізації права на нарахування додаткових балів, передбачених абзацом шостим підпункту 2 пункту 7 розділу VIІI Умов;
 • у разі неможливості зареєструвати електронний кабінет або подати заяву в електронній формі з інших причин, що підтверджено довідкою приймальної комісії КК НУК.

Інші категорії вступників, крім зазначених у пункті 1 цього розділу, подають заяви тільки в паперовій формі.

6.2. Заява в електронній формі подається вступником шляхом заповнення електронної форми в режимі он-лайн та розглядається приймальною комісією КК НУК згідно з чинним законодавством.

КК НУК створює консультаційний центр при приймальній комісії для надання допомоги вступникам під час подання заяв в електронній формі. Вступники можуть звернутися до консультаційного центру будь-якого закладу освіти з метою створення електронного кабінету, внесення заяв в електронній формі, завантаження додатка до документа про повну загальну (профільну) середню освіту.

6.3. Заява в паперовій формі подається вступником особисто до приймальної комісії КК НУК. Факт подання кожної заяви в паперовому вигляді реєструє уповноважена особа приймальної комісії в ЄДЕБО в день прийняття заяви.

6.4. У заяві вступники вказують конкурсну пропозицію із зазначенням спеціальності (предметної спеціальності, спеціалізації, освітньо-професійної програми) та форми здобуття освіти.

Під час подання заяв на основні конкурсні пропозиції вступники обов’язково зазначають один з таких варіантів:

 • «претендую на участь в конкурсі на місця державного та регіонального замовлення і на участь у конкурсі на місця за кошти фізичних та юридичних осіб у разі неотримання рекомендації за цією конкурсною пропозицією за кошти державного або регіонального бюджету (за державним або регіональним замовленням»»;
 • «претендую на участь в конкурсі виключно на місця за кошти фізичних та юридичних осіб, повідомлений про неможливість переведення в межах вступної кампанії на місця державного або регіонального замовлення».

Під час подання заяв на небюджетну конкурсну пропозицію вступники претендують на участь в конкурсі виключно за кошти фізичних та юридичних осіб, які повідомлені про неможливість переведення в межах вступної кампанії на місця державного або регіонального замовлення.

6.5. Під час подання заяви в паперовій формі вступник пред’являє особисто оригінали:

 • документа, що посвідчує особу;
 • військово-облікових документів;
 • документа державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, ступінь вищої освіти, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього;
 • сертифіката(ів) зовнішнього незалежного оцінювання (у випадках, передбачених цими Правилами);
 • документів, які підтверджують право вступника на зарахування за співбесідою, на участь у конкурсі та/або квотою-1, квотою-2 на основі повної загальної середньої освіти (за наявності).

У разі відсутності з об’єктивних причин документа про здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, ступінь вищої освіти подається довідка державного підприємства «Інфоресурс» про його здобуття, у тому числі без подання додатка документа про здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, ступінь вищої освіти. Ця довідка дійсна впродовж чотирьох місяців і повинна бути замінена на відповідний документ про освіту та додаток до нього.

Вступники, які проживають на тимчасово окупованій території України або переселилися з неї після 01 січня 2020 року, а також вступники, які проживають на територіях, де органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження, або переселилися з неї після 01 січня 2020 року, подають документи з урахуванням особливостей, передбачених наказом № 560 та наказом № 697 відповідно.

6.6. До заяви, поданої в паперовій формі, вступник додає:

 • копію документа, що посвідчує особу;
 • копію документа державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, ступінь вищої освіти, на основі якого здійснюється вступ, і копію додатка до нього;
 • копію сертифіката(в) зовнішнього незалежного оцінювання (у випадках, передбачених цими Правилами);
 • чотири кольорові фотокартки розміром 3 х 4 см.

6.7. Перелік інших документів, що подаються вступником на основі здобутого ступеня (освітньо-кваліфікаційний рівня), визначається «Положенням про організацію прийому до Відокремленого структурного підрозділу «Фаховий  коледж корабелів Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова» при вступі на навчання на основі раніше здобутого освітнього рівня або ступеня вищої освіти у 2020 р.».

6.8. Копії документів, що засвідчують підстави для отримання спеціальних умов для зарахування за співбесідою, на участь у конкурсі за квотою-1, квотою-2 подаються вступником особисто при подачі документів у паперовій формі у визначені цими Правилами або відповідно до них терміни. Не подані своєчасно документи, що засвідчують підстави для отримання спеціальних умов на зарахування за співбесідою, на участь у конкурсі за квотою-1, квотою-2, унеможливлюють їх реалізацію.

6.9. Копії документів, що засвідчують підстави для отримання спеціальних умов особою, яка зарахована на навчання за кошти фізичних, юридичних осіб на основі повної загальної (профільної) середньої освіти, на переведення на вакантні місця державного замовлення та за рахунок цільових пільгових державних кредитів подаються вступником особисто одночасно з виконанням вимог для зарахування на місця державного замовлення, передбачених у пункті 1 розділу 10 цих Правил. Не подані своєчасно документи, що засвідчують підстави для отримання спеціальних умов на переведення на вакантні місця державного замовлення та за рахунок цільових пільгових державних кредитів, унеможливлюють їх реалізацію.

6.10. Усі копії документів засвідчуються за оригіналами приймальною комісією КК НУК. Копії документа, що посвідчує особу, військового квитка (посвідчення про приписку) не підлягають засвідченню. Копії документів без пред’явлення оригіналів не приймаються.

6.11. Приймальна комісія КК НУК здійснює перевірку підстав для отримання спеціальних умов для зарахування за співбесідою, на участь у конкурсі за квотою-1, квотою-2 та спеціальних умов для осіб, які зараховані на навчання за кошти фізичних, юридичних осіб, на переведення на вакантні місця державного замовлення та за рахунок цільових пільгових державних кредитів.

Приймальна комісія здійснює перевірку середнього бала документа про освіту, поданого в паперовій формі (обчислює в разі відсутності), затверджує його своїм рішенням на засіданні приймальної комісії КК НУК і вносить інформацію про середній бал документа про освіту до ЄДЕБО. У разі подання вступником заяви в електронній формі приймальна комісія здійснює перевірку середнього бала документа про освіту на підставі його сканованої копії (фотокопії).

6.12. Приймальна комісія КК НУК розглядає заяви та документи вступників і приймає рішення про допуск до участі в конкурсному відборі для вступу на навчання до КК НУК протягом трьох робочих днів з дати реєстрації заяви в ЄДЕБО або отримання результатів вступних випробувань, але не пізніше наступного дня після завершення прийому документів. Оприлюднення поточних рейтингових списків вступників здійснюється на офіційному веб-сайті НУК ім. адм. Макарова і КК НУК на підставі даних, внесених до ЄДЕБО.

6.13. Факт ознайомлення вступника з Правилами прийому, наявною ліцензією і сертифікатом про акредитацію відповідної освітньо-професійної програми (спеціальності), а також факт наявності/відсутності підстав для зарахування за співбесідою, зарахування за квотою-1 або квотою-2 фіксуються в заяві вступника і підтверджуються його особистим підписом під час подання заяви у паперовій формі.

6.14. Заява, зареєстрована в ЄДЕБО, може бути скасована КК НУК на підставі рішення приймальної комісії до дати закінчення прийому документів на навчання для паперових заяв та не пізніш як за день до закінчення подання електронних заяв для електронних заяв за умови допущення технічної помилки під час внесення відповідних даних до ЄДЕБО, що підтверджується актом про допущену технічну помилку, сформованим в ЄДЕБО. Скасована заява вважається неподаною, а факт такого подання анулюється в ЄДЕБО. В разі скасування електронної заяви приймальна комісія КК НУК повідомляє вступникові про своє рішення в день його прийняття, після чого вступник може подати нову заяву.

Вступник має право до дати закінчення подання електронних заяв скасувати у власному електронному кабінеті подану ним раніше заяву, зареєстровану та допущену до конкурсу у закладах освіти.

6.15. При прийнятті на навчання осіб, які подають документ про здобутий за кордоном ступінь (рівень) освіти (далі – Документ), обов’язковою є процедура визнання і встановлення еквівалентності Документа, що здійснюється відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 05 травня 2015 року № 504 «Деякі питання визнання в Україні іноземних документів про освіту», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27 травня 2015 року за № 614/27059.

6.16. При прийнятті на навчання осіб, які подають документ про вищу духовну освіту, виданий закладом вищої духовної освіти до 01 вересня 2018 року, обов'язковим є подання свідоцтва про державне визнання документа про вищу духовну освіту або рішення вченої Ради закладу вищої освіти, до структури якого входить заклад освіти, який здійснює підготовку за освітньо-професійним ступенем фахового молодшого бакалавра, щодо визнання зазначених документів відповідно до Порядку державного визнання документів про вищу духовну освіту, наукові ступені та вчені звання, виданих закладами вищої духовної освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 19 серпня 2015 року № 652.

6.17. Вступники на дуальну форму здобуття освіти подають копію трудового договору про працевлаштування з метою здобуття фахової передвищої освіти за дуальною формою.

7. Організація та проведення конкурсного відбору при вступі до КК НУК

7.1. Для конкурсного відбору осіб, які на основі повної загальної середньої (профільної) освіти вступають для здобуття освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра, зараховуються бали сертифіката(ів) зовнішнього незалежного оцінювання або результати вступних іспитів на власний розсуд у будь-яких комбінаціях відповідно до додатку 2 Правил прийому. У 2020 році приймаються сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання 2017, 2018, 2019 та 2020 років, крім оцінок з англійської, французької, німецької та іспанської мов. Якщо як конкурсний предмет встановлено іноземну мову, вступник має право подавати оцінку із сертифікатів 2018–2020 років з однієї з іноземних мов (англійська, німецька, французька або іспанська) на власний розсуд;

7.2. Для конкурсного відбору осіб, які на основі освітньо-кваліфікаційного рівня кваліфікованого робітника вступають для здобуття освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра, зараховуються результати зовнішнього незалежного оцінювання або вступного іспиту з української мови на власний розсуд та фахового вступного випробування з математики.

7.3. Конкурсний бал розраховується для вступу на основі повної загальної середньої (профільної) освіти за формулою:

конкурсний бал (КБ) = П1+П2+А+ОУ,

де П1 – оцінка зовнішнього незалежного оцінювання або вступного іспиту з української мови та літератури; П2 – оцінка зовнішнього незалежного оцінювання або вступного іспиту з математики, історії України або фізики; А – середній бал документа про повну загальну середню (профільну) освіту, переведений в шкалу від 100 до 200 балів відповідно до Таблиці переведення середнього бала документа про середню освіту, обрахованого за 12-бальною шкалою, у шкалу 100–200 (додаток 3); ОУ – бал за успішне закінчення підготовчих курсів НУК ім. адм. Макарова для вступу до нього за шкалою від 0 до 50 балів.

У разі подання результатів зовнішнього незалежного оцінювання бал вступника за відповідне вступне випробування підвищується на 25 відсотків.

Результати вступних іспитів для вступників на основі повної загальної середньої освіти оцінюються за шкалою від 100 до 200 балів.

Призерам (особам, нагородженим дипломами І-ІІІ ступенів) IV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад 2020 року з базових предметів, призерам III етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України 2020 року останній доданок (ОУ) встановлюється рівним 50, а якщо КБ вступника при цьому перевищує 650, то він встановлюється таким, що дорівнює 650. Інформацію про них приймальні комісії отримують з ЄДЕБО.

Для осіб, зареєстрованих у селах, та які здобули повну загальну середню освіту у закладах освіти, що знаходяться на території сіл, у рік вступу конкурсний бал множиться на сільський (СК) коефіцієнт шляхом його множення на їх добуток. СК дорівнює 1,05.

СК для осіб, що є внутрішньо переміщеними особами та проживають у селі без реєстрації, не застосовується.

Приймальна комісія КК НУК здійснює перевірку відповідності довідки додатку 13 до Правил реєстрації місця проживання та Порядку передачі органами реєстрації інформації до Єдиного державного демографічного реєстру, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 02 березня 2016 року № 207, поданої в паперовій формі, затверджує його своїм рішенням і вносить інформацію до ЄДЕБО. У разі подання вступником заяви в електронній формі приймальна комісія КК НУК здійснює перевірку відповідної довідки на підставі його сканованої копії (фотокопії).

7.4. Конкурсний бал розраховується для вступу на основі освітньо-кваліфікаційного рівня кваліфікованого робітника за формулою:

конкурсний бал (КБ) = П1+П2+ОУ,

де П1 – оцінка вступного іспиту з української мови або оцінка зовнішнього незалежного оцінювання з української мови та літератури (в частині оцінки державної підсумкової атестації з української мови) на підставі сертифікату зовнішнього незалежного оцінювання 2017, 2018, 2019 або 2020 року; П2 – оцінка фахового вступного випробування з математики; ОУ – бал призерам ІІІ етапу Всеукраїнських конкурсів фахової майстерності серед учнів закладів професійної (професійно-технічної) освіти з професій.

Оцінки вступних іспитів виставляються за шкалою 100–200 балів.

Призерам (особам, нагородженим дипломами І–ІІІ ступенів) ІІІ етапу Всеукраїнських конкурсів фахової майстерності серед учнів закладів професійної (професійно-технічної) освіти з професій 2020 року останній доданок встановлюється рівним 100.

7.5. Оцінки з документа про повну загальну (профільну) середню освіту, які виставлені за 5-бальною шкалою, враховуються таким чином: «3» відповідає «6», «4» відповідає «9», «5» відповідає «12». У разі відсутності з об’єктивних причин додатка до документа повну загальну (профільну) середню освіту його середній бал за 12-бальною шкалою вважається таким, що дорівнює 2.

У разі відсутності з об’єктивних причин додатка до документа про здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний рівень), ступінь вищої освіти його середній бал вважається таким, що відповідає мінімальному можливому значенню.

7.6. Мінімальне значення кількості балів з вступних випробувань, з якими вступник на перший курс для здобуття освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра на основі повної загальної (профільної) середньої освіти допускається до участі у конкурсі, визначається згідно додатку 2 Правил прийому.

Мінімальне значення кількості балів з вступних випробувань, з якими вступник на перший курс для здобуття освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра на основі освітньо-кваліфікаційного рівня кваліфікованого робітника допускається до участі у конкурсі визначається «Положенням про організацію прийому до Відокремленого структурного підрозділу «Фаховий коледж корабелів Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова» при вступі на навчання на основі раніше здобутого освітнього рівня або ступеня вищої освіти у 2020 р.».

7.7. Програми співбесід затверджуються головою приймальної комісії НУК ім. адм. Макарова не пізніше ніж за три місяці до початку прийому документів.

Вступні іспити для вступників на основі повної загальної середньої освіти проводяться за програмами зовнішнього незалежного оцінювання осіб, які бажають здобувати вищу освіту на основі повної загальної середньої освіти.

Співбесіди, вступні іспити та фахові випробування на навчання до КК НУК проводяться у письмовій формі, відповідно до програм зовнішнього незалежного оцінювання осіб, які бажають здобувати вищу освіту на основі повної загальної середньої освіти, затверджених головою приймальної комісії КК НУК та оприлюднених на веб-сайті університету. У програмах повинні міститися критерії оцінювання підготовленості вступників.

Результати вступних випробувань доводяться до вступника особисто у приміщенні приймальної комісії згідно з розкладом, оприлюдненим на веб-сайті НУК ім. адм. Макарова, КК НУК та в приймальній комісії.

7.8. Особи, які без поважних причин не з’явилися на вступні випробування у визначений розкладом час, особи, знання яких було оцінено балами нижче встановленого Правилами прийому мінімального рівня, а також особи, які забрали документи після дати закінчення прийому документів, до участі в наступних вступних випробуваннях та у конкурсному відборі не допускаються. Перескладання вступних випробувань не допускається.

7.9. Апеляції на результати вступних випробувань, що проведені КК НУК, розглядає апеляційна комісія згідно з «Положенням про організацію та проведення апеляцій вступників при прийомі до Відокремленого структурного підрозділу «Фаховий коледж корабелів Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова» у 2020 році». Склад та порядок роботи апеляційної комісії затверджуються наказом ректора НУК ім. адм. Макарова.

7.10. Відомості щодо результатів вступних випробувань та інших конкурсних показників вносяться до ЄДЕБО. У разі зміни балів з конкурсних предметів сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання за результатами апеляцій приймальна комісія після відповідного повідомлення ЄДЕБО вносить відповідні зміни в документацію, перераховують конкурсний бал.

7.11. Рішенням приймальної комісії НУК ім. адм. Макарова результати вступного іспиту з конкурсного предмета щодо вступу на певну конкурсну пропозицію можуть бути зараховані для участі в конкурсному відборі на іншу конкурсну пропозицію в КК НУК.

7.12. Роботи вступників, які зараховані на навчання до КК НУК, виконані ними на вступних іспитах, зберігаються у особових справах студентів протягом усього терміну зберігання особової справи.

Роботи вступників, виконані ними на вступних іспитах, які не прийняті на навчання, зберігаються у приймальній комісії НУК ім. адм. Макарова не менше шести місяців, потім знищуються, про що складається акт.

8. Спеціальні умови участі в конкурсному відборі для здобуття освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра

8.1. Спеціальними умовами щодо участі у конкурсному відборі під час вступу для здобуття фахової передвищої освіти є:

 • зарахування за співбесідою;
 • участь у конкурсному відборі за квотою-1, квотою-2.

Спеціальними умовами на здобуття фахової передвищої освіти за кошти державного або регіонального бюджету (за державним (регіональним) замовленням) є можливість:

 • зарахування за результатами співбесіди, квотою-1 або квотою-2 на місця державного або регіонального замовлення;
 • переведення на вакантні місця державного або регіонального замовлення осіб у порядку, передбаченому цими Правилами, якщо вони зараховані на навчання за іншими джерелами фінансування на основну конкурсну пропозицію.

8.2. Вступні випробування до КК НУК проходять у формі співбесіди та в разі позитивного висновку про проходження співбесіди рекомендуються до зарахування:

 • особи з інвалідністю внаслідок війни відповідно до пунктів 10-14 статті 7 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»;
 • особи, яким Законом України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» надане право на прийом без екзаменів до державних закладів вищої освіти за результатами співбесіди;
 • особи з інвалідністю, які неспроможні відвідувати заклад освіти (за рекомендацією органів охорони здоров’я та соціального захисту населення).

Якщо такі особи рекомендовані до зарахування на основну конкурсну пропозицію, то вони зараховуються на місця державного або регіонального замовлення (крім випадку, коли в заяві зазначено: «претендую на участь в конкурсі виключно на місця за кошти фізичних та юридичних осіб, повідомлений про неможливість переведення в межах вступної кампанії на місця державного або регіонального замовлення»).

Вступники, які отримали рекомендації, повинні виконати вимоги до зарахування на місця державного замовлення до 18.00 04 вересня, а також подати заяву про виключення з конкурсу на інші місця державного замовлення. Зараховані особи впродовж 07 вересня виключаються з конкурсу на інші місця державного замовлення.

8.3. Можуть брати участь у конкурсному відборі в межах квоти-1 на місця державного або регіонального замовлення (крім випадку, коли в заяві зазначено: «Претендую на участь у конкурсі виключно на місця за кошти фізичних та юридичних осіб, повідомлений про неможливість переведення в межах вступної кампанії на місця державного або регіонального замовлення»), якщо допущені до конкурсного відбору на основну конкурсну пропозицію:

 • особи, визнані постраждалими учасниками Революції Гідності, учасниками бойових дій відповідно до Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», у тому числі ті з них, які проходять військову службу (крім військовослужбовців строкової служби) в порядку, визначеному відповідними положеннями про проходження військової служби громадянами України;
 • діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, особи з їх числа;
 • особи, яким за рішенням регламентної комісії при регіональному центрі оцінювання якості освіти відмовлено в реєстрації для участі в 2020 році в зовнішньому незалежному оцінюванні через неможливість створення особливих (спеціальних) умов (за умови подання до приймальної комісії КК НУК копії медичного висновку за формою первинної облікової документації № 086-3/о «Медичний висновок про створення особливих (спеціальних) умов для проходження зовнішнього незалежного оцінювання», затвердженою наказом Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров'я України від 29 серпня 2016 року № 1027/900 «Деякі питання участі в зовнішньому незалежному оцінюванні та вступних іспитах осіб, які мають певні захворювання та/або патологічні стани, інвалідність», зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 27 грудня 2016 року за № 1707/29837, що завірений підписом секретаря регламентної комісії при регіональному центрі оцінювання якості освіти і печаткою регіонального центру оцінювання якості освіти, та відповідного витягу з протоколу засідання регламентної комісії при регіональному центрі оцінювання якості освіти);
 • особи, які мають захворювання або патологічний стан, зазначений в Переліку захворювань та патологічних станів, що можуть бути перешкодою для проходження зовнішнього незалежного оцінювання, затвердженому наказом Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров'я України від 29 серпня 2016 року № 1027/900, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 27 грудня 2016 року за № 1707/29837 (за умови подання до приймальної комісії КК НУК одного з документів, зазначених у підпункті 1 пункту 2 наказу Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров'я України від 29 серпня 2016 року № 1027/900 «Деякі питання участі в зовнішньому незалежному оцінюванні та вступних іспитах осіб, які мають певні захворювання та/або патологічні стани, інвалідність», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27 грудня 2016 року за № 1707/29837, або копії такого документа).

8.4. Можуть брати участь у конкурсному відборі в межах квоти-2 на місця державного або регіонального замовлення (крім випадку, коли в заяві зазначено: «Претендую на участь у конкурсі виключно на місця за кошти фізичних та юридичних осіб, повідомлений про неможливість переведення в межах вступної кампанії на місця державного або регіонального замовлення») та в разі отримання кількості балів за кожний з них не менше встановленого закладом освіти мінімального рівня до участі в конкурсному відборі:

 • особи, які проживають на тимчасово окупованій території (які не зареєстровані як внутрішньо переміщені особи) або переселилися з неї після 01 січня 2020 року та вступають до закладів освіти у структурі уповноважених закладів освіти, визначених відповідно до наказу № 560 (зокрема усіх закладів вищої освіти у сфері управління МОН, МОЗ, МКМС, розташованих на території Запорізької, Миколаївської, Одеської та Херсонської областей), та в разі отримання кількості балів за кожний з них не менше встановленого КК НУК мінімального рівня до участі в конкурсному відборі допускаються особи, які проживають на тимчасово окупованій території (які не зареєстровані як внутрішньо переміщені особи) або переселилися з неї після 01 січня 2020 року;
 • громадяни України, місцем проживання яких є територія проведення антитерористичної операції (на період її проведення), територія здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях (на період їх здійснення), територія населених пунктів на лінії зіткнення або які переселилися з неї після 01 січня 2020 року.

Вступники, які отримали рекомендації, повинні виконати вимоги до зарахування на місця державного замовлення до 18.00 04 вересня, а також подати заяву про виключення з конкурсу на інші місця державного замовлення. Зараховані особи впродовж 07 вересня виключаються з конкурсу на інші місця державного замовлення.

8.5. Особи, які користуються спеціальними умовами участі в конкурсному відборі, на здобуття освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра за державним (регіональним) замовленням та за рахунок цільових пільгових державних кредитів відповідно до пунктів 8.2–8.4, і не були зараховані на місця державного (регіонального) замовлення, мають право брати участь у конкурсі на загальних засадах відповідно до конкурсного бала.

8.6. Підлягають переведенню на вакантні місця державного або регіонального замовлення в порядку, передбаченому цими Правилами, якщо вони зараховані на навчання за іншими джерелами фінансування на основну конкурсну пропозицію:

 • діти, один з батьків яких загинув (пропав безвісти) у районі проведення антитерористичної операції, здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, бойових дій чи збройних конфліктів або помер внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних у районі проведення антитерористичної операції, здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, бойових дій чи збройних конфліктів, а також внаслідок захворювання, одержаного в період участі в антитерористичній операції, здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях;
 • діти осіб, які загинули або померли внаслідок поранень, каліцтва, контузії чи інших ушкоджень здоров’я, одержаних під час участі у Революції Гідності;
 • діти учасників бойових дій на території інших держав, які загинули (пропали безвісти) або померли внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних під час воєнних дій та конфліктів на території інших держав, а також внаслідок захворювання, пов’язаного з перебуванням на території інших держав під час цих дій та конфліктів;
 • особи, у яких один з батьків (усиновлювачів) був військовослужбовцем, який загинув чи визнаний судом безвісно відсутньою особою при виконанні ним обов’язків військової служби;
 • особи, у яких один із батьків (усиновлювачів) був поліцейським, який загинув чи визнаний судом безвісно відсутньою особою під час виконання ним службових обов’язків, протягом трьох років після здобуття відповідної загальної середньої освіти.

8.7. Переводяться на вакантні місця державного або регіонального замовлення в порядку, передбаченому цими Правилами, якщо вони зараховані на навчання за іншими джерелами фінансування на основну конкурсну пропозицію:

 • особи з інвалідністю І, ІІ груп та діти з інвалідністю віком до 18 років, яким не протипоказане навчання за обраною спеціальністю;
 • особи з інвалідністю з числа учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС та потерпілих від Чорнобильської катастрофи, щодо яких встановлено причинний зв’язок інвалідності з Чорнобильською катастрофою, хворі внаслідок Чорнобильської катастрофи на променеву хворобу, – категорія 1 та особи, які постійно проживали у зоні безумовного (обов’язкового) відселення з моменту аварії до прийняття постанови про відселення, – категорія 2;
 • діти осіб, визнаних постраждалими учасниками Революції Гідності, учасниками бойових дій, особами з інвалідністю внаслідок війни відповідно до Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»;
 • шахтарі, які мають стаж підземної роботи не менше ніж три роки, а також протягом трьох років після здобуття загальної середньої освіти особи, батьки яких є шахтарями та мають стаж підземної роботи не менше ніж 15 років або які загинули внаслідок нещасного випадку на виробництві чи стали особами з інвалідністю I або II групи;
 • особи, які користуються спеціальними умовами участі в конкурсному відборі, на здобуття освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра за державним (регіональним) замовленням відповідно до пунктів 8.2–8.5, і не були зараховані на місця державного (регіонального) замовлення (крім випадку, коли у відповідних заявах зазначено: «претендую на участь в конкурсі виключно на місця за кошти фізичних та юридичних осіб, повідомлений про неможливість переведення в межах вступної кампанії на місця державного або регіонального замовлення»).

8.8. Переводяться на вакантні місця державного або регіонального замовлення в порядку, передбаченому цими Правилами, якщо вони зараховані на навчання за іншими джерелами фінансування на основну конкурсну пропозицію, а також на місця за рахунок цільових пільгових державних кредитів (пільгових довгострокових кредитів) осіб у порядку, передбаченому законодавством, якщо вони зараховані на навчання за рахунок коштів фізичних або юридичних осіб:

 • особи, які є внутрішньо переміщеними особами відповідно до Закону України «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб», а також діти, які проживають у населених пунктах на лінії зіткнення;
 • діти з багатодітних сімей (п’ять і більше дітей).

9. Рейтингові списки вступників та рекомендації до зарахування

9.1. Рейтинговий список вступників формується за категоріями в такій послідовності:

 • вступники, які мають право на зарахування за результатами співбесіди;
 • вступники, які мають право на зарахування за квотами;
 • вступники, які мають право на першочергове зарахування;
 • вступники, які мають право на зарахування на загальних умовах.

9.2. Вступники, які мають право на зарахування за результатами співбесіди, впорядковуються за алфавітом.

У межах інших зазначених в пункті 9.1 категорій рейтинговий список вступників впорядковується:

 • за конкурсним балом від більшого до меншого;
 • за середнім балом додатка до документа про здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, ступінь вищої освіти від більшого до меншого;
 • за оцінкою зовнішнього незалежного оцінювання або вступних іспитів з першого конкурсного предмету від більшого до меншого (для вступників на основі повної загальної середньої освіти).

Якщо встановлені в третьому–п’ятому абзацах пункту 9.2 додаткові правила не дають змоги визначити послідовність вступників у рейтинговому списку, приймальна комісія ухвалює відповідне рішення самостійно на підставі аналізу поданих вступниками документів та вносить його до ЄДЕБО.

9.3. У рейтинговому списку вступників зазначаються:

 • прізвище, ім’я та по батькові вступника (за наявності);
 • конкурсний бал вступника (крім зарахованих за співбесідою);
 • ознака підстав для зарахування за результатами співбесіди, квоти-1 або квоти-2, першочергового зарахування;
 • освітньо-професійний ступінь, спеціальність, назва конкурсної пропозиції, форма здобуття освіти;
 • середній бал додатка до документа про здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, ступінь вищої освіти.

9.4. Рейтингові списки формуються приймальною комісією з ЄДЕБО та оприлюднюються у повному обсязі на офіційному веб-сайті НУК ім. адм. Макарова і КК НУК.

9.5. Списки вступників, рекомендованих до зарахування за кошти державного або регіонального бюджету (за державним або регіональним замовленням) за кожною конкурсною пропозицією, формуються приймальною комісією за даними ЄДЕБО та затверджуються рішенням приймальної комісії, оприлюднюються шляхом розміщення на інформаційних стендах приймальної комісії та офіційному веб-сайті НУК ім. адм. Макарова та КК НУК відповідно до строків, визначених у розділі 5 цих Правил.

У списку вступників, рекомендованих до зарахування, зазначаються такі самі дані, що і в рейтинговому списку вступників відповідно до пункту 9.3.

9.6. Офіційним повідомленням про надання рекомендацій до зарахування вважається оприлюднення відповідного рішення на стендах приймальної комісії НУК ім. адм. Макарова.

Рішення приймальної комісії про рекомендування до зарахування також розміщується на офіційному веб-сайті НУК ім. адм. Макарова та КК НУК, а також відображається у кабінеті вступника в ЄДЕБО (за наявності).

Рекомендованим до зарахування вступникам можуть надсилатись повідомлення засобами електронного та мобільного зв'язку.

10. Реалізація права вступників на обрання місця навчання

10.1. Особи, які подали заяви в паперовій або в електронній формі та беруть участь у конкурсному відборі на місця державного та регіонального замовлення, після прийняття приймальною комісією рішення про рекомендування до зарахування відповідно до строку, визначеного в розділі 5 цих Правил, зобов’язані виконати вимоги для зарахування на місця державного та регіонального замовлення: подати особисто оригінали документа про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, ступінь вищої освіти та додатка до нього, сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання та/або інших документів, визначених Умовами та Правилами прийому, до приймальної комісії КК НУК. Подані оригінали документів зберігаються у КК НУК протягом усього періоду навчання. Особи, які подали заяви в електронній формі, крім того, зобов’язані підписати власну заяву, роздруковану приймальною комісією.

У 2020 році подання оригіналів необхідних документів для зарахування на місця державного та регіонального замовлення може здійснюватися шляхом надсилання їх засобами поштового зв’язку з обов’язковим описом вкладень на адресу приймальної комісії КК НУК, зазначену в Реєстрі суб’єктів освітньої діяльності ЄДЕБО, в порядку та терміни, визначені в розділі 5 цих Правил. Дату подання документів визначають за відтиском штемпеля відправлення на поштовому конверті. У такому випадку договір про навчання між КК НУК та вступником укладається впродовж 10 робочих днів з дати початку навчання.

У 2020 році подання оригіналів необхідних документів для зарахування на місця державного та регіонального замовлення може здійснюватися шляхом надсилання їх сканованих копій, з накладанням кваліфікованого електронного підпису вступника, на електронну адресу приймальної комісії КК НУК, зазначену в Реєстрі суб’єктів освітньої діяльності ЄДЕБО, в порядку та терміни, визначені в розділі 5 цих Правил. У такому випадку надання оригіналів необхідних документів та укладання договору про навчання між КК НУК та вступником здійснюється впродовж 10 робочих днів з дати початку навчання.

10.2. Підставою для зарахування особи на навчання є виконання вимог Умов прийому на навчання до закладів фахової передвищої освіти, Правил прийому та укладення договору про надання освітніх послуг між КК НУК та вступником, в якому можуть бути деталізовані права та обов’язки сторін.

10.3. У разі зарахування на навчання за кошти фізичних або юридичних осіб додатково укладається договір (контракт) між КК НУК та фізичною або юридичною особою, яка замовляє платну освітню послугу для себе або для іншої особи, беручи на себе фінансові зобов’язання щодо її оплати.

У 2020 році зарахування на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб може проводитись на підставі поданих вступниками копій необхідних документів шляхом надсилання їх засобами поштового зв’язку з обов’язковим описом вкладень на адресу приймальної комісії КК НУК, зазначену в Реєстрі суб’єктів освітньої діяльності ЄДЕБО, або засобами електронного зв’язку, з накладанням кваліфікованого електронного підпису вступника, на електронну адресу приймальної комісії КК НУК, зазначену в Реєстрі суб’єктів освітньої діяльності ЄДЕБО, в терміни, визначені в розділі 5 цих Правил. Дату подання документів визначають за відтиском штемпеля відправлення на поштовому конверті. У такому випадку надання оригіналів необхідних документів, укладання договору про навчання між КК НУК та вступником та договору між КК НУК та фізичною (юридичною) особою, яка замовляє платну освітню послугу для себе або іншої особи, здійснюється впродовж 10 робочих днів з дати початку навчання.

10.4. Особи, які були рекомендовані до зарахування на місця державного або регіонального замовлення за певною конкурсною пропозицією і не виконали вимог до зарахування у строки, визначені розділом 5 цих Правил, втрачають право в поточному році на зарахування на навчання за державним або регіональним замовленням за цією конкурсною пропозицією, крім випадків, визначених у розділі 13 цих Правил.

Особи, які отримали рекомендацію до зарахування на місця державного або регіонального замовлення і в установлені строки, визначені у розділі 5 цих Правил або відповідно до нього, виконали вимоги для зарахування на бюджетні місця, підлягають зарахуванню.

10.5. Особи, які подали заяви в паперовій або в електронній формі та беруть участь у конкурсному відборі на місця навчання за кошти фізичних, юридичних осіб, після прийняття приймальною комісією рішення про рекомендування до зарахування відповідно до строку, визначеного в розділі 5 цих Правил, зобов’язані виконати вимоги для зарахування: подати особисто оригінали документа про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, ступінь вищої освіти та додатка до нього, сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання та/або інших документів, передбачених Правилами прийому, до приймальної комісії КК НУК. Подані оригінали документів зберігаються у КК НУК протягом усього періоду навчання. Особи, які подали заяви в електронній формі, крім того, зобов’язані підписати власну заяву, роздруковану приймальною комісією.

Особи, які в установлені строки, визначені у розділі 5 цих Правил, не виконали вимог для зарахування на місця навчання за кошти фізичних, юридичних осіб, втрачають право в поточному році на зарахування до КК НУК.

11. Коригування списку рекомендованих до зарахування

11.1. Приймальна комісія анулює раніше надані рекомендації вступникам, які не виконали вимог для зарахування на місця державного замовлення, передбачених у пунктах 10.1–10.2 цих Правил і надає рекомендації вступникам, наступним за рейтинговим списком.

11.2. Вступники, рекомендовані на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб, зобов’язані виконати вимоги для зарахування відповідно до пунктах 10.1–10.3 цих Правил.

Договір (контракт) про надання освітніх послуг між КК НУК та фізичною (юридичною) особою, у разі зарахування на навчання за кошти фізичних або юридичних осіб, укладається після видання наказу про зарахування. Якщо договір не буде укладено впродовж двох тижнів з дати видання наказу про зарахування, наказ про зарахування цієї особи скасовується. Оплата навчання здійснюється згідно з договором, укладеним сторонами.

Приймальна комісія анулює раніше надані рекомендації вступникам, які не виконали вимог для зарахування за кошти фізичних або юридичних осіб, передбачених у пункті 10.1 цих Правил і надає рекомендації вступникам, наступним за рейтинговим списком.

11.3. При одночасному навчанні за кількома спеціальностями (напрямами підготовки, спеціалізаціями, освітніми, освітньо-професійними програмами) та формами здобуття освіти оригінали документа про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, ступінь вищої освіти, додатка до нього державного зразка, а також оригінали сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання зберігаються у закладі освіти за місцем навчання за державним замовленням або за рахунок цільових пільгових державних кредитів протягом усього строку навчання.

У разі одночасного навчання за кількома спеціальностями (напрямами підготовки, спеціалізаціями, освітніми, освітньо-професійними програмами) та формами здобуття освіти за кошти фізичних та/або юридичних осіб оригінали вищезазначених документів зберігаються в одному із закладів освіти на вибір студента протягом усього терміну навчання. Довідка про зберігання оригіналів документів видається на вимогу студента закладом освіти, у якому вони зберігаються.

12. Переведення на вакантні місця державного замовлення осіб, які зараховані на навчання за кошти фізичних, юридичних осіб

12.1. КК НУК самостійно надає рекомендації вступникам в межах форми здобуття освіти та місць (крім небюджетних конкурсних пропозицій), на які були надані рекомендації до зарахування до цього закладу освіти за відповідною спеціальністю, в порядку, передбаченому пунктами 7.3–7.5 цих Правил, та анулює їх в порядку, визначеному пунктом 11.1 цих Правил.

12.2. Переведення на вакантні місця державного (регіонального) замовлення осіб, які зараховані на навчання за кошти фізичних або юридичних осіб, здійснюється в такій послідовності:

 • особи, які зазначені в пункті 8.6 цих Правил, незалежно від конкурсного бала;
 • особи, які зазначені в пункті 8.7 цих Правил, в разі, якщо отриманий ними конкурсний бал менший від прохідного бала (мінімального бала, який дозволив отримати рекомендацію до зарахування на місця державного замовлення за цією конкурсною пропозицією за загальним конкурсом в порядку, передбаченому пунктами 7.3–7.5 цих Правил) не більше ніж на 50 балів;
 • особи, які зазначені в пункті 8.8 цих Правил, у разі, якщо отриманий ними конкурсний бал менший від прохідного бала не більше ніж на 30 балів;
 • особи, які не отримали рекомендацію для зарахування на місця державного (регіонального) замовлення в порядку, передбаченому пунктом 5 розділу X цих Умов, за спеціальностями, які зазначені в Переліку спеціальностей, яким надається особлива підтримка.

Переведення на вакантні місця державного замовлення осіб, зазначених в абзацах другому–четвертому цього пункту, проводиться при відсутності непереведених осіб попередньої категорії або в разі їх письмової відмови від переведення та в послідовності від вищого до нижчого місця в рейтинговому списку в межах кожної із зазначених категорій.

У разі відсутності достатньої кількості місць для переведення на вакантні місця державного замовлення осіб, зазначених в абзацах другому-четвертому цього пункту, КК НУК використовує для цього вакантні місця державного замовлення з інших спеціальностей цієї галузі, а при їх відсутності – інших галузей знань, цієї або іншої форми здобуття освіти (після переведення на вакантні місця державного замовлення осіб, зазначених в абзацах другому-п’ятому цього пункту за відповідною спеціальністю та формою здобуття освіти), про що негайно ставить до відома відповідного державного замовника.

Невикористані після цього місця державного (регіонального) замовлення вважаються такими, що не розмішені в цьому закладі освіти. КК НУК повідомляє державного (регіонального) замовника про їх кількість у розрізі спеціальностей (спеціалізацій) та форм здобуття освіти. У разі відсутності достатньої кількості місць для переведення на вакантні місця державного (регіонального) замовлення осіб, зазначених в абзаці другому цього пункту, КК НУК надсилає державному замовнику запит на виділення додаткових місць державного замовлення за рахунок повернутих. Рішення щодо використання цих місць приймає конкурсна комісія державного (регіонального) замовника.

13. Наказ про зарахування, додатковий конкурс, зарахування за рахунок цільового пільгового державного кредиту

13.1. Накази про зарахування на навчання видаються ректором НУК ім. адм. Макарова на підставі рішення приймальної комісії. Накази про зарахування на навчання з додатками до них формуються в Єдиній базі та оприлюднюються на інформаційному стенді приймальної комісії та офіційному веб-сайті НУК ім. адм. Макарова та КК НУК у вигляді списку зарахованих у строки, визначені розділом 5 цих Правил.

13.2. Рішення приймальної комісії про зарахування вступника скасовується приймальною комісією НУК ім. адм. Макарова у разі виявлення порушень з боку вступника, передбачених пунктом 15.5 цих Правил.

Зараховані особи, можуть бути вилучені з наказу про зарахування до КК НУК (наказ про зарахування скасовується в частині, що стосується цієї особи) за власним бажанням, відраховані із КК НУК за власним бажанням, у зв’язку з чим таким особам повертаються подані ними документи не пізніше наступного дня після подання заяви про відрахування.

13.3. Якщо особа без поважних причин не приступила до занять протягом 10 календарних днів від їх початку, наказ про зарахування скасовується в частині, що стосується цієї особи.

13.4. На звільнене(і) в порядку, передбаченому в пунктах 13.2, 13.3, місце(місця) може проводитись додатковий конкурсний відбір з числа осіб, які брали участь у конкурсі на цю конкурсну пропозицію. У разі відсутності таких претендентів на звільнені місця дозволяється зараховувати осіб з конкурсних пропозицій КК НУК за умови збігу конкурсних предметів шляхом перенесення заяви (за згодою особи) на іншу конкурсну пропозицію.

Додатковий конкурсний відбір проводиться до 15 вересня. При цьому накази про зарахування таких осіб формуються і подаються до ЄДЕБО до 18.00 години 19 вересня.

14. Особливості прийому на навчання іноземців та осіб без громадянства до закладів фахової передвищої освіти України

14.1. Підготовка іноземців та осіб без громадянства здійснюється згідно із Законами України «Про освіту», «Про фахову передвищу освіту», «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства», «Про закордонних українців», «Про біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту», Указом Президента України від 03 червня 1994 року № 271 «Про заходи щодо розвитку економічного співробітництва областей України з суміжними областями Республіки Білорусь і адміністративно-територіальними одиницями Республіки Молдова», постановою Кабінету Міністрів України від 11 вересня 2013 року № 684 «Деякі питання набору для навчання іноземців та осіб без громадянства», наказом Міністерства освіти і науки України від 01 листопада 2013 року № 1541 «Деякі питання організації набору та навчання (стажування) іноземців та осіб без громадянства», зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 25 листопада 2013 року за № 2004/24536 (у редакції наказу Міністерства освіти і науки України від 11 серпня 2017 року № 1167).

14.2. Іноземці та особи без громадянства (далі – іноземці) можуть здобувати освітньо-професійний ступінь фахового молодшого бакалавра за кошти фізичних або юридичних осіб, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, законодавством або угодами про міжнародну академічну мобільність між закладами освіти або закладами вищої освіти, до структури яких входять заклади фахової передвищої освіти.

Прийом закордонних українців, статус яких засвідчений посвідченням закордонного українця, іноземців та осіб без громадянства, які постійно проживають в Україні, осіб, яким надано статус біженця в Україні, та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту до закладів освіти на навчання за рахунок коштів державного бюджету здійснюється нарівні з громадянами України.

14.3. Іноземці, які прибувають в Україну з метою навчання, вступають до КК НУК за акредитованими освітньо-професійними програмами (спеціальностями).

КК НУК обчислює бали/оцінки вступника на основі документа про попередній здобутий рівень освіти та встановлює мінімально необхідне для вступу значення кількості балів/оцінок із загальноосвітніх предметів, з яких проводиться вступне випробування.

Зарахування іноземців на навчання здійснюється за результатами вступних випробувань з визначених предметів і мови навчання, на підставі академічних прав на продовження навчання, що надаються документом про здобутий рівень освіти в країні його походження, та з урахуванням балів успішності, що дають право на продовження навчання відповідно до законодавства країни, заклад якої видав документ про здобутий рівень освіти.

14.4. Усі категорії іноземців, які вступають на навчання, зараховуються до КК НУК на підставі наказів про зарахування, що формуються в ЄДЕБО.

14.5. Вимоги КК НУК щодо відповідності вступників із числа іноземців, які прибули в Україну з метою навчання, умовам прийому на відповідні рівні освіти, а також строки прийому заяв, проведення вступних випробувань та зарахування зазначаються у «Положенні про прийом іноземців та осіб без громадянства на навчання і стажування до Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова у 2020 р.» та оприлюднюються на офіційному веб-сайті НУК ім. адм. Макарова.

14.6. Іноземці, яким надаються державні стипендії за міжнародними договорами, загальнодержавними програмами, іншими міжнародними зобов’язаннями України, приймаються на навчання у межах установлених квот для іноземців на підставі направлень Міністерства освіти і науки України.

14.7. Іноземці, які прибувають в Україну для участі в програмах ступеневої мобільності або для здобуття освіти за узгодженими між НУК ім. адм. Макарова та іноземними закладами освіти освітньо-професійними (освітніми) програмами, приймаються на навчання з урахуванням відповідних договірних зобов’язань НУК ім. адм. Макарова.

14.8. Закордонні українці, які на законних підставах перебувають в Україні і статус яких засвідчений посвідченням закордонного українця, при вступі до КК НУК користуються такими самими правами на здобуття освіти, що й громадяни України, за винятками, встановленими Конституцією України, законами України чи міжнародними договорами, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України.

Закордонні українці, статус яких засвідчений посвідченням закордонного українця, можуть зараховуватись на навчання за державним замовленням у межах установлених квот для іноземців за співбесідою з предметів, передбачених «Положенням про прийом іноземців та осіб без громадянства на навчання і стажування до Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова у 2020 р.».

14.9. Іноземці та особи без громадянства, які постійно проживають в Україні, особи, яким надано статус біженця в Україні, та особи, які потребують додаткового або тимчасового захисту, і вступають до закладів вищої освіти за правилами, передбаченими Умовами для громадян України, можуть брати участь у конкурсному відборі на місця державного замовлення в межах встановлених Кабінетом Міністрів України квот.

15. Забезпечення відкритості та прозорості при проведенні прийому до КК НУК

15.1. На засіданні приймальної комісії мають право бути присутніми представники засобів масової інформації (не більше двох осіб від одного засобу масової інформації). Для акредитації у приймальній комісії НУК ім. адм. Макарова власники (керівники) засобів масової інформації подають письмовий запит про акредитацію на ім’я голови приймальної комісії НУК ім. адм. Макарова протягом двох місяців з моменту оприлюднення цих Правил. Остаточне рішення щодо акредитації представників засобів масової інформації приймається на засіданні приймальної комісії та повідомляється власникам (керівникам) засобів масової інформації протягом тижня. Право бути присутніми на засіданнях приймальної комісії неакредитованих представників засобів масової інформації вирішується головою приймальної комісії НУК ім. адм. Макарова.

15.2. Громадські організації можуть звернутися до Міністерства освіти і науки України із заявою про надання їм права вести спостереження за роботою приймальної комісії. Громадські організації, яким таке право надано Міністерством освіти і науки України, можуть направляти на засідання приймальної комісії своїх спостерігачів. Приймальна комісія створює належні умови для присутності громадських спостерігачів на своїх засіданнях, а також надає їм можливість ознайомлення з документами, що надаються членам приймальної комісії, до засідання.

15.3. КК НУК зобов’язаний створити умови для ознайомлення вступників з ліцензією на здійснення освітньої діяльності, сертифікатами про акредитацію відповідної спеціальності (освітньо-професійної програми). Правила прийому, відомості про ліцензований обсяг та обсяг прийому за державним (регіональним) замовленням за кожною конкурсною пропозицією (спеціальністю, освітньо-професійною програмою), у тому числі про кількість місць, що виділені для вступу за квотами, оприлюднюються на офіційному веб-сайті НУК ім. адм. Макарова та КК НУК не пізніше робочого дня, наступного після затвердження/погодження чи отримання відповідних відомостей.

15.4. Голова приймальної комісії оголошує про засідання комісії не пізніше дня, що передує дню засідання, в особливих випадках – не пізніше ніж за три години до початку засідання. Оголошення разом із проектом порядку денного засідання оприлюднюється на офіційному веб-сайті НУК ім. адм. Макарова та КК НУК.

15.5. Подання вступником недостовірних персональних даних, недостовірних відомостей про здобуту раніше освіту, про наявність права на зарахування за квотами, права на зарахування за співбесідою, про участь в учнівських олімпіадах та конкурсах-захистах Малої академії наук України, про проходження зовнішнього незалежного оцінювання, про трудовий договір на працевлаштування для здобуття освіти за дуальною формою є підставою для скасування наказу про його зарахування в частині, що стосується цього вступника.

15.6. Інформування громадськості про ліцензований обсяг, обсяг місць, що фінансуються за державним замовленням, вартість навчання за спеціальностями (спеціалізаціями, освітньо-професійними програмами), осіб (прізвища та ініціали), які подали заяви щодо вступу, їх рекомендування до зарахування та зарахування до КК НУК здійснюється на підставі даних ЄДЕБО через розділ «Вступ» веб-сайту ЄДЕБО за адресою https://vstup.edbo.gov.ua/, а також інформаційними системами (відповідно до договорів, укладених власниками (розпорядниками) таких систем з технічним адміністратором ЄДЕБО).

Додаток 1 до Правил прийому до КК НУК в 2020 році

Перелік галузей знань і спеціальностей, за якими оголошується прийом на навчання,
ліцензовані обсяги та нормативні терміни навчання у Відокремленому структурному підрозділі «Фаховий коледж корабелів Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова»

Освітньо-професійний ступінь фахового молодшого бакалавра


Галузь знань

Спеціальності

Ліцензовані обсяги

Нормативні терміни навчання

Вартість одного року навчання, грн.

Код

Назва

Код

Назва

Денна форма навчання

Заочна форма навчання

Денна форма навчання

Заочна форма навчання

Денна форма навчання

Заочна форма навчання

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

12

Інформаційні технології

122

Комп’ютерні науки

75

2 роки 10 місяців

1 рік 10 місяців

11880

11880Додаток 2 до Правил прийому до КК НУК в 2020 році

Перелік конкурсних предметів у сертифікаті Українського центру оцінювання якості освіти та інших складових конкурсного балу
Для вступників на основі повної загальної середньої освіти для навчання за освітньо-професійним ступенем фахового молодшого бакалавра

 

Спеціальності підготовки освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра

Перелік конкурсних предметів (вступних випробувань) та інших складових конкурсного балу

Мінімальна кількість балів для допуску до участі в конкурсі

Назва

Код

Квота-1

1

2

3

4

6

Комп’ютерні науки

122

10 %

1. Українська мова та література

100

2. Математика або історія України або фізика

100

3. Документ про повну середню освіту


Додаток 3 до Правил прийому до КК НУК в 2020 році

 

Таблиця відповідності середнього бала документа про повну загальну середню освіту, обрахованого за 12-бальною шкалою, в шкалу 100–200

 

1

100

 

4

120

 

8

160

1,1

100

 

4,1

121

 

8,1

161

1,2

100

 

4,2

122

 

8,2

162

1,3

100

 

4,3

123

 

8,3

163

1,4

100

 

4,4

124

 

8,4

164

1,5

100

 

4,5

125

 

8,5

165

1,6

100

 

4,6

126

 

8,6

166

1,7

100

 

4,7

127

 

8,7

167

1,8

100

 

4,8

128

 

8,8

168

1,9

100

 

4,9

129

 

8,9

169

2

100

 

5

130

 

9

170

2,1

101

 

5,1

131

 

9,1

171

2,2

102

 

5,2

132

 

9,2

172

2,3

103

 

5,3

133

 

9,3

173

2,4

104

 

5,4

134

 

9,4

174

2,5

105

 

5,5

135

 

9,5

175

2,6

106

 

5,6

136

 

9,6

176

2,7

107

 

5,7

137

 

9,7

177

2,8

108

 

5,8

138

 

9,8

178

2,9

109

 

5,9

139

 

9,9

179

3

110

 

6

140

 

10

180

3,1

111

 

6,1

141

 

10,1

181

3,2

112

 

6,2

142

 

10,2

182

3,3

113

 

6,3

143

 

10,3

183

3,4

114

 

6,4

144

 

10,4

184

3,5

115

 

6,5

145

 

10,5

185

3,6

116

 

6,6

146

 

10,6

186

3,7

117

 

6,7

147

 

10,7

187

3,8

118

 

6,8

148

 

10,8

188

3,9

119

 

6,9

149

 

10,9

189

 

 

 

7

150

 

11

190

 

 

 

7,1

151

 

11,1

191

 

 

 

7,2

152

 

11,2

192

 

 

 

7,3

153

 

11,3

193

 

 

 

7,4

154

 

11,4

194

 

 

 

7,5

155

 

11,5

195

 

 

 

7,6

156

 

11,6

196

 

 

 

7,7

157

 

11,7

197

 

 

 

7,8

158

 

11,8

198

 

 

7,9

159

 

11,9

199

 

 

 

 

 

12

200